onesnazen-zrakOnesnaženemu zraku iz okolja se v bivalnih prostorih lahko  izognemo z adekvatnim mehanskim prezračevanjem s primerno učinkovito filtracijo zraka. 

V bivalnem okolju se pogosto srečujemo z več ali manj stalnim ali občasnim onesnaženim zrakom predvsem zaradi prometa,  industrije, kurjave pa tudi kmetijstva, ki ga z naravnim prezračevanjem skozi okna  ali mehanskim prezračevanjem brez filtriranja prenašamo tudi v stanovanjske prostore.

Zdravje nam stalno resno ogroža cela vrsta snovi iz okolja, ki onesnažujejo zrak.

Najpogosteje prisotni so zdravju škodljivi mikronski zračni delci – respirabilni prah PM10, PM2,5  in manjši podmikronski fini nano delci raznega prahu, kot na primer iz emisij prometa (visoko rakotvorni) benzen in dušikovi oksidi,  preko zgorevanja goriva in dušikovi oksidi, premogov, cementni, insekticidni ali prah pepela, delci smoga, dima, težkih kovin, itd. pa tudi škodljive spore, bakterije, cvetni prah in drugi alergeni ter ozon. Same emisije ogljikovega dioksida pa niso škodljive zdravju, če ne presežejo mejnih vrednosti koncentracije v zraku.

V Sloveniji so še posebej problematične visoke koncentracije oziroma prekoračitve še dopustnih koncentracij zdravju škodljivih majhnih mikronskih pa tudi podmikronskih zračnih delcev – nanodelcev.

Vsi ti delci, kot respirabilni  prah velikosti 1 do 10  mikrona (PM10, PM2,5) ter še manjši podmikronski fini delci, oziroma nanodelci velikosti desetinke milijoninke metra in manjši (velikosti pod 100 nanometra), so lahko nosilci zdravju škodljivih emisij prometa, industrije, kurjave in kmetijstva pa tudi škodljivega ozona.

Kritična koncentracija škodljivih majhnih delcev se pogosto presega v vseh večjih slovenskih mestih, dodatno pa so lokalno obremenjena področja v območju industrije z škodljivimi emisijami in v okolici prometnih cest (do ca 250 m oddaljenosti).

Tako prekomerna izpostavljenost prašnim delcem v zunanjem zraku pomeni povečano tveganje za negativen vpliv na zdravje, predvsem na zdravje otrok, kot na strupene snovi še posebej ranljive skupine.

Po dostopnih podatkih skoraj 50 odstotkov Slovencev živi na območjih prekomerno onesnaženega zraka s prašnimi delci, medtem ko v EU ta delež znaša 28 odstotkov.

Število sprejemov v bolnišnico zaradi bolezni dihal otrok, starih od 0-15 let, predstavlja dobrih 15% vseh sprejemov otrok v bolnišnice v Sloveniji, kar je v povezavi z onesnaženim zrakom.

V Sloveniji je kar 1700 prezgodnjih smrti zaradi posledic bolezni, ki jih povzroča onesnaženje s prašnimi delci. Slovenija pa je tudi že prejela opomin EU zaradi rednega preseganja mejnih vrednosti za nevarne trdne drobne delce v zraku (PM10) v urbanih okoljih. Prebivalci mest, v območjih s prekomerno povišanimi koncentracijami prašnih delcev pa živijo povprečno približno dve leti manj.

Novejše raziskave kažejo povezavo med dolgotrajno izpostavljenostjo onesnaženemu zraku s delci PM10 in povečano pogostnostjo astme pri otrocih, predvsem tistih, ki živijo v bližini prometne ceste. V splošnem velja, da je tveganje za astmo pri otrocih, ki živijo 75 m od prometne ceste približno za 50 % večje, kot za otroke, ki živijo več kot 150 m od ceste. Onesnažen zrak, ki je posledica prometa, povzroča astmatične napade pri otrocih in povečano obolevnost in umrljivost za boleznimi srca in ožilja ter druge bolezni.

Dolgotrajna izpostavljenost mikro delcem poveča tveganje za umrljivost in obolevnost za boleznimi pljuč ter boleznimi srca in ožilja (arterioskleroza, infarkt,…) pa tudi živčevja. Povečane koncentracije degenerativnih nevroloških bolezni v okoljih, obremenjenih z visokimi koncentracijam ultra finih prahov, kažejo na vpliv teh delcev v ozračju na razvoj več različnih bolezni.

Majhni prašni delci imajo znanstveno potrjen dolgoročen in  kratkoročen negativen vpliv na zdravje, predvsem pa so obremenjene dihalne poti kakor tudi srčno – ožilni sistem, živčevje in zdravje nasploh.

V času kurilne sezone se pojavijo še dodatne koncentracije škodljivih emisij delcev iz kurišč. Dodatno pa se predvsem v urbanih okoljih pojavlja nekajkrat večja koncentracija bakterij, v zraku pa se sezonsko pojavljajo tudi razne škodljive spore, cvetni prah, in drugi alergeni.

Dodatno je precej obremenilen tudi škodljiv hrup, katerega vir je običajno promet ali industrija, ki vdira v stanovanja preko odprtih ali priprtih oken.

Tako Svetovna zdravstvena organizacija – WHO navaja povezavo med povečanim hrupom in psihofozičnimi posledicami, katerih rezultat so škodljivi efekti na živčni, gastrointestinalni, imunski in srčno žilni sistem in tudi vzrok za ishemične bolezni srca. Hrup med spanjem pa ima še posebej večplasten negativen vpliv na zdravje.

Vpliv hrupa iz okolja na zdravje ljudi postaja v Evropi vedno večji problem. Ocena bremena bolezni zaradi hrupa je v zahodnoevropskih državah pokazala, da je eden od treh Evropejcev vznemirjen zaradi hrupa podnevi, v nočnem času pa enega od petih Evropejcev moti hrup med spanjem. Hrup prometa povzroča v zahodnih državah evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije izgubo, ki presega en milijon zdravih let življenja.

Mehansko prezračevanje stanovanj z ustreznimi filtri in dušilci zvoka  je preverjeno racionalna, učinkovita in energetsko varčna ekološka rešitev za probleme, ki jih povzroča onesnažen zrak okolja in ostali dejavniki neprimernega prezračevanja!                                                                                                                                                          

Za vse nadaljnje informacije glede možnosti, prednostih in stroškovne racionalnosti vašim potrebam prilagojenega varčnega prezračevanja z ustrezno filtracijo, kakor tudi o vgradnji in nakupu nas kontaktirajte. Sistem zračenja izvajamo z izbranimi kvalitetnimi prezračevalnimi enotami priznanih EU proizvajalcev. Dodatna pojasnila in  informacije pa lahko najdete tudi na naših internetnih straneh.

 

Viri: ARSO, WHO, Nanodelci in nanovarnost: Dr. Maja Remškar / Ministrstvo za zdravje RS
Razmnoževanje in kopiranje tega zapisa delno ali v celoti v komercialne namene ni dovoljeno.